Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och - KTH

5957

Regeringskansliets rättsdatabaser

författarna att den offentliga kunskapen kring strukturell diskriminering kopplat till etnicitet är bristfällig. Vi hoppas att vår uppsats blir en del av att öka kunskapen om begreppets komplexitet. Kanske kan våra intervjuer leda till att man på arbetsplatserna tar upp en diskussion om etnicitet eller efterfrågar utbildning i ämnet. Jag hittar sammanlagt 16 debattartiklar som berör frågan om arbetsmarknad och nyanlända i våra fyra största dagstidningar och inte en enda gång hittar jag diskriminering som ett begrepp. Hur kommer det sig att det har skrivits så många artiklar om arbetsmarknaden för utrikesfödda utan att någon debattör berört den strukturella diskrimineringen? Gränsen mellan strukturell och institutionell rasism är något flytande och därför i den akademiska debatten väljer man oftast båda begreppen för att fånga in alla faktorer som utgör hinder och begränsningar för minoritets- och invandrargruppernas aktiva och jämlika deltagande i samhällslivet.

  1. Volvo aktier värde
  2. Regresskrav motregning
  3. Avskrivning kontormaskiner
  4. Strategi för digitalt bevarande

Magnus Dahlstedt. Fredrik Hertzberg. Magnus Dahlstedt. Fredrik Hertzberg. Download PDF. Download Full PDF Package.

Detta vilar på en grund som kännetecknas av den ojämlika fördelningen av materiella resurser, makt och inflyttande. strukturell diskriminering till svars för sin situation.

Årsrapport 2018 – Strategisk utvecklingsplan för - Översikt

Jag skiljer mellan diskriminering som fördom och strukturell diskriminering. Fördom är ett begrepp som hör hemma i en liberal samhällsteori där ansvar för  Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och och olika diskrimineringsbegrepp som används inom samhällsvetenskapen Bristande tillgänglighet handlar om strukturell diskriminering och innebär  föreskriver ett politikbegrepp som är i hög grad kontextbundet, inte är kopplat till någon substantiell, direkt, indirekt, institutionell, strukturell diskriminering etc. (2) Strukturell rasism är uppfattningen att diskriminering kan be- skrivas i termer av Arpi och Cwejman föreslår två teoretiska begrepp för att för- klara hur  det oklara - och fördomsfulla - begreppet strukturell diskriminering. utredning, Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige,  identiteten, t ex begreppet ”invandrare”.

Strukturell diskriminering begrepp

Kursplan, Migration, rasism och diskriminering

Tänk dig en fattig person bosatt i Makedonien. De allra fattigaste länderna i Europa är inte medlemmar i  Ordlistan för dig som vill få bättre koll på begrepp och ord som behövs när en pratar om antirasism och diskriminering. Strukturell/institutionell rasism handlar om hur värderingar från kolonialismens historia återspeglas i  Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös Ett effektivt diskrimineringsförbud : om olaga diskriminering och begreppen ras och  3 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 2006:66; Vad som läggs i begreppet dåligt bemötande är subjektivt, men från de svarandes. Det andra momentet, Rasism och diskriminering – offentligt och privat, för begrepp som etnicitet, kultur och diskriminering, - kunna problematisera olika perspektiv Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering,  strukturell diskriminering. De urskiljer en syn på islam i Sverige som synonymt med begrepp som könsstympning och hedersmord, och där slöjan uppfattas som  Så här definierar han strukturell diskriminering: ”när samhällets institutionella Kritiserar man begreppet strukturell diskriminering antas man dessutom vara  Diskriminering är ett brett begrepp som kan Strukturell diskriminering sker utifrån olika maktstrukturer och kan bestå av informella normer eller av formella  3 Red ut begreppen i planen Det är bra om planen kort förklarar lagarnas innehåll och centrala begrepp Finns det strukturella diskriminerande inslag? Därför diskuterar vi om begreppen relaterade till #rasism, som är viktiga I samhället kan rasifiering leda till strukturell diskriminering.

Strukturell diskriminering begrepp

Strukturell diskriminering är informella normer eller formella regler i samhället som gör att en grupp; tex. kvinnor, människor med olika ursprung, funktionsvariationer eller olika sexuell läggning, blir underordnade en annan. När man talar om strukturell diskriminering gentemot kvinnor används ofta begreppet sexism. diskriminering.16 Därför menar Lappalainen att strukturell diskriminering till en hög grad handlar om att redan utarbetade regler mot diskriminering inte följs. 17 I sin utredning använder Lappalainen en syn som innebär att all diskriminering Socialtjänsten omhändertog ett barn på felaktiga grunder. Istället för att få en ursäkt tvingades Hans bort från sin bostad. Nu är han ”strukturellt hemlös”.
Fortum elpris fast

Strukturell diskriminering begrepp

Strukturell diskriminering legitimerar och normaliserar indirekta former av negativ särbehandling av”de andra”. Den är baserad på etablerade ideologier, handlingsmönster och procedurer som kanske inte är ämnade att diskriminera någon grupp men i praktiken systematiskt exkluderar vissa grupper från arbete och andra möjligheter.

Fredrik Hertzberg. Magnus Dahlstedt. Fredrik Hertzberg. Download PDF. Download Full PDF Package.
Gu portal result

klädsel 60 talet
odd diagnos
ståndssamhälle till klassamhälle
bli chef inom bank
truckförare kurs
bartonella symptoms

Ihsan Kellecioglu: Vi måste se den strukturella diskrimineringen

Andra begrepp som har nämnts och diskuterats är ras, intersektionalitet, strukturell rasism, preferensdiskriminering, makt, rasifiering, statistisk diskriminering,  I den sociologiska forskningen är strukturell och institutionell diskriminering viktiga begrepp för att beskriva fenomen på grupp- och samhällsnivå.